ભારતીય નૌકાદળ ભરતી 2022 ઓનલાઇન ટ્રેડ્સમેન 1531 પોસ્ટ માટે અરજી કરો

પોસ્ટનું નામ: સિવિલિયન ટ્રેડ્સમેન (કુશળ) 1531 જગ્યાઓ પર ખાલી જગ્યા.
ટૂંકી માહિતી:
ભારતીય નૌકાદળે જાહેર કર્યું છે નવીનતમ સૂચના ની ભારતીય નૌકાદળ ભરતી 2022 માટે ગ્રુપ સિવિલિયન ટ્રેડ્સમેન (કુશળ) ખાલી જગ્યા ખાતે 1531 પોસ્ટ્સ. જે ઉમેદવારો રસ ધરાવે છે ભારતીય નેવી ટ્રેડસમેન ભરતી સત્તાવાર વેબસાઇટ indiannavy.nic.in દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે 12 ફેબ્રુઆરી 2022 થી 14 માર્ચ 2022.

ભારતીય નૌકાદળની નોકરીઓ 2022 – ઑનલાઇન ટ્રેડ્સમેન (ગ્રુપ C) 1531 પોસ્ટ માટે અરજી કરો

તે ઉમેદવારો નીચેની ભારતીય નૌકાદળ ટ્રેડસમેન ખાલી જગ્યા 2022 ની ભારતીય નેવી ટ્રેડસમેન ભરતી 2022 માં રસ ધરાવે છે અને તમામ પાત્રતા માપદંડો પૂર્ણ કરે છે તે વાંચી શકે છે. ઇન્ડિયન નેવી ટ્રેડ્સમેન નોટિફિકેશન 2022 પહેલાં ભારતીય નૌકાદળના વેપારી ઓનલાઈન 2022 અરજી કરો. નીચે ભારતીય નૌકાદળની નોકરીની સત્તાવાર સૂચનાનું સંક્ષિપ્ત વર્ણન છે. ભારતીય નૌકાદળની ભરતી 2022 વય મર્યાદાની અન્ય વિગતો, ભારતીય નૌકાદળ ભારતી

2022 શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, ભારતીય નૌકાદળ ઓનલાઇન અરજી કરો 2022 અરજી ફી, અને કેવી રીતે અરજી કરવી તે નીચે આપેલ છે.

ભારતીય નૌકાદળ ભરતી 2022

ભારતીય નૌકાદળની ખાલી જગ્યા સૂચના જાહેરાત નંબર-01/2022 વિગતો

પાત્રતા

 • ઉમેદવારો પાસ હોવા જોઈએ સંબંધિત ક્ષેત્રમાં નેવલ ડોકયાર્ડ્સમાંથી 10મું વર્ગ + ITI એપ્રેન્ટિસ અથવા મિકેનિક અથવા માન્ય બોર્ડ / યુનિવર્સિટી / સંસ્થામાંથી સમકક્ષ.

મહત્વની તારીખ

 • ઓનલાઈન અરજી કરવાની શરૂઆતની તારીખ: 19 ફેબ્રુઆરી 2022.
 • ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 18 માર્ચ 2022.

અરજી ફી

 • કોઈ અરજી ફી જરૂરી નથી.

પગાર ધોરણ

 • ઇન્ડિયન નેવી ટ્રેડ્સમેન પોસ્ટ પે સ્કેલ રૂ. 19900- 63200/- (સ્તર-2).

ઉંમર મર્યાદા

 • ન્યૂનતમ ઉંમર: 18 વર્ષ.
 • મહત્તમ ઉંમર: 18 માર્ચ 2022 ના રોજ 25 વર્ષ

પસંદગી પ્રક્રિયા

 • લેખિત પરીક્ષા.
 • દસ્તાવેજ ચકાસણી.
 • તબીબી પરીક્ષા.

કેવી રીતે અરજી કરવી

 • અરજી કરવાની રીત: દ્વારા ઓનલાઈન.
 • નોકરીનું સ્થાન: સમગ્ર ભારત.

ભારતીય નૌકાદળ ભરતી સૂચના ખાલી જગ્યાની વિગતો કુલ: 1531 પોસ્ટ્સ
રસ ધરાવતા ઉમેદવારો ઑનલાઇન અરજી કરતા પહેલા સંપૂર્ણ સૂચના વાંચી શકે છે.

Leave a Comment